Title 9. Ajojahti jatkuu.
13. ”Ensimmäinen” tarkastuskertomus, vastine 1994. "Kuulemismenettely"

13.4


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

13.8.1996 Saamme kirjeen, jonka lähettää: (seuraavassa sanatarkka sisältö)

Hämeen lääninverovirasto
T arkastusyksikkö
PL 158
13101 HÄMEENLINNA


Oy NTC International Ltd,
Vesikuja 3-5,
02200 ESPOO

Esittämästänne pyynnöstä toteamme seuraavaa. Ensínnäkin syksyllä 1994 ei ole laadittu alustavaa tarkastuskertomusta vaan ennen alustavan tarkastuskertomuksen lähettämistä laadittiin selvityspyyntö, jonka johdosta ei esitetty verotustoimenpiteitä. Marraskuussa 1994 on kerrottu suullisesti, ettei tuon selvityksen johdosta esitetä toimenpiteitä. Myöhemmin eli 2.2.1995 on laadittu alustava tarkastuskertomus, joka oli yhteinen liikevaihtoveron ja välittömän verotuksen osalta. Lopullinen liikevaihtoverotarkastuskertomus on laadittu 9.6.1995.

Välittömän verotuksen osalta on lähetetty lisäselvityspyyntö 12.2.1996 Yrjö Reinikaiselle ja 26.3.1996 Oy NTC International Ltd:lle. Selvityksiin on saatu osavastauksia 22.3.1996, 11.4.1996 ja 4.6.1996. Todettakoon, että 26.3.1996 päivätyn selvityspyynnön osalta olette vaatinut vastineen jättöaikaa 30.8.1996 mennessä, jonka jälkeen lopullinen kertomus laaditaan.

Kehotamme toimittamaan mahdolliset lisävastineenne 20.8.1996 mennessä, jonka jälkeen lopullinen kertomus laaditan.

Hannu Kuortti, Matti Huovinen
Vanhempi verotarkastaja, Vanhempi verotarkastaja

---------------------------------------------

Olimme saaneet vastineeseemme – vastauksen, - jota olimme odottamaan lähes kaksi vuotta. Olisiko vaatimamme vastine ollut aiemmin merkitykseltään painavampi. Emme tiedä, jotain se kuitenkin kertoo virkamiestoiminnan toimintatavoista, moraalista ja kohtuullisuudesta. Hyvä virkamiestapa, normit, laillisuus ja hyvä hallintotapa, -etiikka, ovat retoriikkaa ja verovirkamiesten toimintaa kuvaa parhaiten sofismi . (Pari sanaa Sofismista/sofistin luonteenpiirteistä: >Sokrates oli ensimmäinen filosofi, joka merkittävällä tavalla haastoi sofistit ja sofistiikan. Platonin ja Aristoteleen aikana sana "sofisti" oli jo saanut osittain negatiivisen merkityksen. Sillä viitattiin henkilöön, joka käytti retorisia silmänkääntötemppuja ja sanojen monimerkityksellisyyttä tukemaan tai peittämään ontuvaa päättelyä. Sekä Sokrates, Platon että Aristoteles haastoivat sofismin filosofiset perusteet. Platon kuvasi sofisteja rahanhimoisiksi viisastelijoiksi. Lopulta koko sofistien koulukuntaa syytettiin valtion toimesta epämoraalisuudesta: Wikipedia<

Kiinnitin huomioita alustavan tarkastuskertomuksessa mainittuun tarkastusteemaan. Alustavassa tarkastuskertomuksessa kerrotaan suoritetun – liikevaihtoverotarkastuksen - ei muuta! Olin suoraan sanoen aivan ymmälläni eri tarkastuskertomusten syntyhistoriaan liittyvistä ajankohdista ja niiden logiikasta. En kyennyt ymmärtämään mikä tarkastus milloinkin postiluukusta tupsahtaa. Siitä mitä oli työn alla, tai mitä oli tarkastettu ei kukaan viranomainen kertonut yhtiölle - saatikka minulle, silloin tai sen jälkeen kun tarkastajat olivat aloittaneet liikevaihtoverotarkastuksen. Tässäkin kirjeessä mainitaan vaatimuksesta koskien tarkastuskertomusta, mutta ei mainita mikä tarkastuskertomus nyt oli kysymyksessä, tai kuinka lopullinen, mihin, tai mikä päättyy? Asiasta enemmän alaotsikossa 16.Pos.2.Tarkastuskertomuksien määrä sekä numerointi sekä Pos.16.1.8 Tarkastuskertomusten valmistuminen. ja Pos.29 Henkilökohtainen verotarkastuskertomus/Käsittely/syyte/syyttämättäjättäminen. Käsittely Hämeenlinnan käräjäoikeudessa ja Turun Hovioikeudessa. Rengas sulkeutuu/ tuomiolauselma

Kirjeessään 13.8.–96, (22 kk siitä kun olimme antaneet vastineemme asiassa) saamme vastauksen "tarkastuskirjeeseen" laatimaamme vastineeseemme. Virkamiestoiminnan aikakäsitteet ovat "mielettömiä". He vaativat vastineet tehtäväksi lyhyessä ajassa, jopa muutamissa päivissä. Kohtuuttomalla kiireellä konstituoidaan vastineita joiden asiasisällön laatu on usein suorassa suhteessa annettuun lyhyeen vastineen laadinta-aikaan. Tasavertaisuus virkamiestoiminnan ja verovelvollisten, - "uhrien" -, välisessä vuorovaikutuksessa on silmiinpistävän laadutonta, ikään kuin täysin merkityksetöntä. Vastaajan asema lähtökohtaisesti – viranomaistoimin - perustetaan eriarvoiseen asemaan. Peli ei ole reilu kun käytettävät keinot, "aseet", eivät ole yhdenvertaisia. Verovelvolliset joutuvat kokemaan viranomaisten mielivaltaa olosuhteissa jotka ovat selkeästi laaduttomia, eikä niitä täysin kelvottoman virkamiestoiminnan osalta ole legalisoitu. ”Hyvä verotarkastustapa” on useimmalle verotarkastajalle vieras käsite, Matti Huoviselle sekä Hannu Kuortille nämä normit ovat tuntemattomia. ”Hyvää hallintotapaa?”, he eivät tunne lainkaan - löytyisipä joku - joka tätä tapaa kunnioittaisi ja noudattaisi.

Kirjeessä on mainittu: "ei esitetty verotustoimenpiteitä", maininta edustaa silmiinpistävää sofistiikkaa. Kuortti on alansa sofistiikan ”Aarre”ja nimeensä veroinen Aarre Hannu Kuortti . Kirjeessä ilmaistu 300.000 mk (ks.13.2) myynnin lisääminen yhtiön verotukseen, "ellei selvitys ole tyydyttävä", on selkeäsanainen ilmoitus, "uhkaus", veroehdotuksesta, jos "ehdollinen" kuten yleensä tarkastuskertomuksissa. Kaikki jälkiverotus perustuu ehdollisuuteen, siis ehdollisesti seuraavasti; joko verovelvollinen sen hyväksyy tai hallintotuomioistuin hyväksyy verovelvollisen puolesta.

Ymmärrän 18.8.96. kirjeen sisällössä esitetyn verotarkastajien kannan, onhan uudelleenmuotoiltu alustava verotarkastus (seuraava alaotsikko 14.pos.1 Verotarkastuskertomus "toinen") varsin lähellä luottamuksensuojaa, mm: >>Historiallisesti liikevaihtoverotuksen osalta luottamuksensuojaan liittyvissä tulkinta näkökohdissa on ollut merkitystä erityisesti jälkiverotustilanteissa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että aikaisempi tarkastus on antanut verovelvolliselle suojan jälkiverotuksessa esimerkiksi tarkastuksessa havaittujen tulkintavirheiden suhteen. Tämä on perustunut ajatukseen, että jos verovelvolliseen on aikaisemmin kohdistettu verotarkastus, verovelvollisen menettelyn on katsottava tulleen tutkituksi tarkastuksessa ainakin silloin kun tarkastuskertomuksessa on siitä maininta. Jos mainintaa ei ole, on lähdetty siitä, että kaikki yrityksen liikevaihtoverotukseen olennaisesti vaikuttavat seikat on tutkittu tai olisi pitänyt tutkia. Näin KHO 8.12.1978 taltiossa 5441: KHO vuosikirja 1998 s.209. Ks. myös Olli Ryynänen 2000 s.198. Ks. 14. Pos.3 Hyvä verotarkastustapa/ Luottamuksensuoja.

Edellä mainitun 13.8.96 - Hannu Kuortin ja Matti Huovisen kirjeen saatuamme oli verotarkastus saanut jo uudet muodot, uuden intuition ja uuden sanoituksen - se luottamuksensuojasta. Siitä seuraavassa:

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>