Pos.29.6. Kommenttit/ yhteenveto koko vero/oikeusprosessista sekä aineistosta - testaus/testattavuus

29.6.2


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

Scandexa Oy tila velvoitti täysipäiväiseen työhon. Olosuhteet velvoittivat saneeraamaan ja samalla kehittämään markkinointia. Etenimme markkinoilla, saneerasimme ja rakensimme omat toimitilat keväällä 1988. Samaan aikaan marinoi verotta uusia keitoksia. Minulla oli vielä annettavaa inkvisitiolle ja apajille pyrkivät nyt myös Hämeenlinnan viranomaiset. Asiassa aktiivisesti toimi Kunnanasiamies Leo Sopanen. Mainettaan halusi myös aktualisoida Lääninverojohtaja Esko Nikander. (Pos 9.04)

Kunnanasiamies Leo Sopanen kirjoittaa Hämeen lääninoikeudelle asiasta seuraavasti Pos.9.2.1: Lääninoikeus on päätöksessään 4.10.1988 n:o 796/III katsonut niin kuin oikein onkin KY:lle maksetut konsulttipalkkiot tosiasiallisesti Yrjö Reinikaisen palkaksi. Ennakkotarkastajat ovat tarkastaneet vain verovuoden 1983–1986 siten, että tarkastus päättyi 24.11.1987 ja maksuunpano toimitettiin 6.1.1988. Palkkioiden määrää vuodelta 1987 ei ole selvitetty. Paremman selvityksen puuttuessa katson palkan ja palkkioiden määräksi yhtiön koko verottoman myynnin, 472.828 markkaa, millä määrällä pyydän tuloa korotettavaksi.

Lääninoikeus vastaa: Hämeen lääninoikeuden päätös 15.6.1990 Nro 448/1; Hämeen lääninoikeus kumoaa Reinikaisen verotuksen vuodelta 1987 ja palauttaa asian verolautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Seuraavaksi Verojohtaa Esko Nikander haluaa loistaa kyvyillään: Pos.9.2.2 Hämeenlinnan verotoimisto 22.11.1990 (lähettää seuraavan kehotuksen veroilmoituksen täydentämiseksi:) Viitaten vuodelta 1987 antamaanne veroilmoitukseen ja Hämeen lääninoikeuden päätökseen 15.6.1990 Nro 448/1 Teitä kehotetaan 7.12.1990 mennessä ilmoittamaan: Kuinka paljon Yrjö Reinikainen KY on maksanut Teille Konsulttipalkkioita kalenterivuonna 1987.” Allekirjoitus, Verojohtaja Esko Nikander.

Lähetän vastauksen: - KY ei ole maksanut v.-87 Reinikaiselle lainkaan tuloa. Allekirjoitukset: KY/ Y.R

Jään odottamaan, ja saan päätöksen Uudelleenverotuspäätös 5.2.1991. Hämeenlinnan verotoimiston päätös, (tulostettu 22.2.1991) Verotuksen muutos, tuloksi lisätään koko KY:n myynti 472 828:- markkaa, josta maksettavaksi jälkiveroa 279.541,30 markkaa. Uudelleenverotuspäätöstä Hämeen verotoimisto perusteli seuraavasti: "Reinikaisen ilmoitukset verotuksen eri vaiheissa ovat olleet puutteellisia, sekavia ja ristiriitaisia ja siten epäluotettavia".

Päätöksessä – itse olosuhteissa ei esitetä mitään faktaa, ei kausaalistra aineistoa, - verotarkastusta ei ole -, verovirastolle riitti oma intuitio todeta veroilmoituksen puutteellisuus, sekavuus, ristiriitaisuus ja epäluotettavuus verotusperusteiksi. Näin, vaikka tekemääni veroilmoitusta tai kirjanpitoa ole verottajan toimesta lainkaan tutkittu, - lukuun ottamatta liikevaihdon määrää (otettu veroilmoituksesta/tilinpäätöksestä) johonka "bruttoverotus" on ilmeisesti tarkoitettu nojaamaan. Verotuksen perusteiksi on riittänyt virkamiehen Leo Sopasen ja verojohtaja Esko Nikanderin - iltamyöhä idea – utopia – aivosolujen luoma intuitio - tai demonismi. (Pos 9.05)

Tästä alkaa pitkä valitustie, tutustuminen hyvään hallintomenettelyyn. Valitetaan ja annetaan vastineita kunnes, Hämeen lääninoikeuden päätös saapuu (Pos 9.2.3) Päätöksessä todettiin KY:n ja minun veroilmoitukset asianmukaisiksi. KY:n tulot kuntosalista/solariumista olivat päätöksellä muuttuneet verovelvollisen henkilökohtaisesti ansaituiksi konsulttipalkkioiksi. Veronkorotusta ei määrätty, alkuperäisen päätöksen perusteet olivat muuttuneet, nyt lausutaan, että veroilmoitukseni: "ei ollut puutteellinen, tai virheellinen ei myöskään erehdyttävä tai väärä". Verotusta - perusteiden muutoksesta huolimatta ei korjattu? Mihin aiemmin tehty verotuspäätös perustui? Hallinto-oikeudelta (Hoviväeltä) voi odottaa aivan mitä tahansa - MIKSI? Missä piilee objektiivinen, tasapuolinen, perusoikeusmyönteinen – oikeudenmukainen oikeuskäytäntö.

Oli vielä valitettava, nyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Pos 9.09). Päätös saapui (Pos 9.10) Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessään määrää , että valitukseni ”lähetetään Hämeen lääninoikeudelle perustevalituksena käsiteltäväksi.”

Pos 9.3.2 Hämeen "lääninoikeuden" käsittely. Noin neljä kuukautta edellisen Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen saan kirjeen Hämeen Lääninoikeudelta, joka on sisällöltään seuraava: Hämeen lääninoikeus 9.4.1997 (kopio Pos.9.17). Lääninoikeuksien tehtävien asianmukaisen ja joutuisan hoitamisen turvaamiseksi on Hämeen lääninoikeus siirtänyt tulo- ja varallisuusverotusvalituksenne Keski-Suomen lääninoikeuden käsiteltäväksi. Pos.9.3.3.

Kesällä v.1997 saapuu päätös Keski- Suomen lääninoikeudesta. Keski-Suomen Lääninoikeus Päätös N:ro 395. Pv 11.6.1997 (kopio Pos.9.8 s.9.18)

Päätös johonka haettu muutosta

Viranomainen: Hämeenlinnan verolautakunnan toimittama uudelleenverotus

Lääninoikeuden ratkaisu ja perustelut

Läänin-oikeus ei tutki valitusta eikä ulosotonkieltohakemusta.

Perustelut: (kokonaisuudessaan)

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 11 § 1 momentin mukaan vero on maksuvelvolliselta perittävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu, uhalla, että oikeus maksun saamiseen on menetetty.

Hämeenlinnan verolautakunta on 5.2.1991 toimittanut Reinikaisen verotuksen vuodelta 1987 uudelleen. Uudelleen toimitetun verotuksen johdosta Reinikaisen kannossa maksettava määrä verovuonna on ollut 279 541 markkaa. Hämeen lääninverovirastosta 2.6.1997 saadun tiedon mukaan koko edellä mainittu määrä on maksamatta. Ulosottoviran-omainen on palauttanut perimisasiakirjat lääninverovirastoon 21.10.1991 varattomuusesteellä. Koska saamisen perimiseksi ei ole edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toimitettu ulosmittausta eikä saamista ole valvottu konkurssissa taikka kiinteistön pakkohuutokaupan yhteydessä, on oikeus maksun saamiseen veron vanhentumisen johdosta menetetty viiden vuoden määräajan kuluessa umpeen 31.12.1996. Reinikaisella ei siten ole asiassa oikeussuojan tarvetta. (Ps. kopio päätöksestä ks. Pos.9.8 s.9.18)

 

 

123 • 4 • 5 << PreviousNext >>