Pos.29.10. TUOMIOT

(Tulostuskelpoinen)

29.10.1


View

Etusivu

Sisällysluettelo

Takaisin

 

Tärkeimmät ratkaisut, päätökset ja tuomiot.

Pos.1 Ensimmäinen verotarkastuskirje -kertomus

Hämeen lääninverovirasto teki NTC international Ltd Oy:n verotarkastuksen konttorissamme talvella 2.-4.2.94, sekä 7.-8.2.94. Toisen kerran loppukesällä 15.8., 23.–26.8., 29.8.–1.9.1994. NTC:n kaupparekisteriin rekisteröity kotipaikka on Helsinki. Helsingissä sijaitsee myös yhtiön myyntikonttori.

Saatuamme 1994 alussa NTC:n tarkastuskertomuksen - tarkastuskirjeen jollaiseksi Kuortti asiakirjan ilmaisi, laativat tuolloin Hämeenlinnan lääninverovirastossa työskentelevä Lvv tarkastaja Matti Paananen ja KY:ssä työskennellyt Pilvi Salokannel vastineen. Kerron tapauksesta pos 13: Vastine osoitti verottajan laskelmien virheet. Kyseinen tarkastuskirje sisälsi laskemat vuoden 1993 VHS ostoista ja myynneistä. Verottaja, noin 2 vuotta myöhemmin lähettämässään kirjeessään lausuu, että tuo tarkastuskirje ei mahdollistanut verotuksen suorittamista.

Pos.2 Toinen verotarkastuskertomus

Edellisen episodin jälkeen Hannu Kuortti marinoi uuden strategian yhdessä Kimmo Pörstin kanssa jonka tehtäviin Teostossa kuului tekijänoikeusmaksujen valvonta. Enää ei ollut kyse NTC:n liiketoimien sisältämästä aineellisesta kausaalisuudesta. NTC toiminta-ajatus ja liike-idea perustuivat AV tuotteiden kauppaan. NTC ei valmistanut eikä sen liike-ideaan kuulunut valmistus, näin liike-idea on merkitty kaupparekisteriin. Kuortti ja Pörsti olivat löytäneen uuden idean jolla NTC ja Reinikainen saadaan polvilleen. Uuteen verotarkastuskertomukseen Pos 14.1 marinoitiin NTC:n lisäksi kaksi sen tavarantoimittajaa, näihin liikevaihtoverotarkastusta "ei tarvinnut tehdä". Pörsti ja Kuortti tiesivät, että kumpikaan yrityksistä ei enää toimi, että yritykset olivat lopettaneet liiketoimintansa (niitä ei oltu haettu vararikkoon). CityLink Oy:n historian raskain vastoinkäyminen tapahtui kun Scandexa Oy:n ajautui konkurssiin v.1991. CityLink Oy:n liikeidea perustui vahvalla sidoksella Scandexa Oy:lle tehtäviin toimituksiin. NTC:n ajautuminen CityLink Oy:n asiakkaaksi johtui Scandexan liiketoiminnan päättymisestä. Tapahtumat kertovat siitä filosofian totuudesta, joka sitoo meidät ympäristömme tapahtumiin jotka seuraavat toisiaan, usein meistä riippumatta.

Citylink Oy alkumetreillä - Pörsti huolehti siitä, että Citylink/Vesa Kuusiston toiminnalle aiheutettiin sopimusviivytyksin vaikeuksia joista se ei kykenisi selviytymään Pos.25.3.2.3. Teoston toimet johtivat helmikuussa 1992 CityLink Oy:ssä syntyviin taloudellisiin vaikeuksiin, joita lisää 1991-2 pankkikriisi sekä ilmapiiri rahoitusmarkkinoilla. Citylink Oy harjoittaa liiketoimintaa ainoastaan 1,5 vuotta ja se päättyy vuokraisännän kanssa syntyneeseen konfliktiin elokuussa 1992. Syksyllä 1992 Vesa Kuusisto alkaa valmistaa uuden yrityksen Etronia Oy:n nimissä kasetteja. Liiketoiminta ei pääse alkua pitemmälle ja päättyy 6 kk kuluttua. Matti Paananen oli auttanut Vesa Kuusistoa kirjanpitoaineiston ylläpidossa, kokoamalla sen CityLink Oy:n toiminnan ajan tiliöintikuntoon. Hän auttoi Vesa Kuusistoa myös Etronia Oy:n kirjanpitoaineiston kokoamisessa. Matti Paananen oli tunnetusti ammattimies, eikä hänen asemansa Hämeenlinnan lääninveroviraston virkamiehenä voinut asettaa hänen ammattitaitoaan kyseenalaiseksi. Myöhemmin lääninverovirasto kieltää Pos.14.2.1 Matti Paanasta osallistumasta NTC:n verotarkastuskertomuksen edellyttämään selvitystyöhön.

Pos.3 Oikeusasiamiehen laillisuustuntemus ja toimintatapa

Verotarkastuskertomuksen sisältö sai asiantuntijoiden keskuudessa huomiota sen voimakkaiden kannanottojen, sekä syylliseksinimeämisten johdosta. Kantelin asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle Pos 17.6. Oikeusasiamiehen käsittelyaika kummastuttaa, käsittely kesti 1 vuosi 4 kuukautta. Jaakko Jonkka antaa vastauksen, joka peittelee valittajan perustuslaillisia oikeuksia Pos.17.7 Syyttömyysolettama on lakiin perustuva subjektiivinen ihmisoikeus, jota Jaakko Jonkka manipuloi, viranomaisia suojellakseen. Hän oli tietoinen Suomen Perustuslain 22 §:n säädöksestä, että julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Säännös kattaa kaiken julkisen vallan käytön, yhtä hyvin lainsäädännön, hallinnon kuin lainkäytönkin. Tähän kategoriaan kuuluvat myös kaikki rikoksesta epäilyn oikeusturvaa vahvistavat periaatteet, kuten nulla poena sine lege ja analogiakielto; >Professori Aulis Aarnio, v.2002<;

Pos.4 Hämeenlinnan käräjäoikeus ja laamanni Harri Lintumäen arviointi.

Asian eteni Hämeenlinnan käräjäoikeuteen, jossa Harri Lintumäki näkemykseni mukaan loukkasi tarkoitussidonnaisuuden periaatetta suorittaessaan harkintaa vero-oikeudelliseen kysymykseen, asiassa joka ei kuulu käräjäoikeuden toimivaltaan: Pos.17.23. Hän vastoin perustuslakiemme sisältöä ja ihmisoikeussopimuksia, suojellakseen viranomaisia, asetti lait oman harkintansa mukaiseen tilaan. Seuraavaksi asia eteni Turun-hovioikeuteen. Puolustustiimimme sai todeta, että viranomaistahoja sekä oikeuslaitosta ei sido lait joista lausutaan ihmisoikeussopimuksissa sekä perustuslaissamme: Pos.17.3 sekä Pos.17.25 Nämä perusoikeudet ks. Pos 25.2.2.olivat myös oikeusasiamies Jaakko Jonkan harjoittamaa manipulointia ja sofismia sisältävässä käsittelyssä.

Pos 5 Viranomaiset yllyttävät väärään lausumaan

Vesa Kuusisto sai myös kokea viranomaistoiminnan laadun. Kuusistolle on annettu lupauksia ja uskoteltu erityisistä eduista, joita virkamiehet ottavat huolehtiakseen mikäli suostuteltava suostuu virkamiehen houkuttelemiin lausumiin. Käräjäoikeus painoi asian villaisella - näytöstä huolimatta, kyseisessä asiassa saattoi epäillä veroviranomaisen tehneen virkarikoksen: Pos. 17.24

Pos.6 KHO:n päätös/prejudikaatti jätetään huomioimatta ja menettely johtaa yhdenvertaisuuden epääminen.

Tarkastuskertomuksessa ei otettu huomioon myöskään vähemmän haitan periaatetta. Tämän prosessin yhteydessä Viranomaistaho selvittää, että NTC:stä, Yrjö Reinikaisesta ja Vesa Kuusistosta on jätetty rikosilmoitus Rikospoliisille. Ei siten ollut epäselvää, että rikostutkinta oli käynnissä. Asiasta mainitsee myös Hämeenlinna käräjäoikeus päätöksessään: Pos.17.23

Verotusmenettely etenee normatiivisesti, eikä se huomioi verovelvollisen oikeutta saada ennen verotuksen suorittamista tutustua poliisitutkinnan aineistoon: Pos.14.3.11. Viranomaismenettely sekä Hallinto-oikeus yhdessä osoittavat miten välinpitämättömästi ne suhtautuvat kansalaisten perusoikeuksiin kuin myös KHO:n prejudikaatteihin.

Pos.7 Verotuspäätökset tehdään vanhentumisesta huolimatta.

Verotuspäätökset oli näytön ja saadun aineiston perusteella suoritettu pääosiltaan verotusoikeuden vanhentumisen jälkeen. NTC antaa asian tutkinnan poliisin suoritettavaksi Pos.16.1. Poliisin menettelytavat viranomaistahoa kohtaan poikkeavat siitä käytännöstä jota ovat kokeneet muut yksityiset todistajat tai syylliseksi epäillyt kuultavat tässä prosessissa. Aineisto kertoo karulla tavalla veroviranomaisten harjoittamasta aineiston manipuloinnista. Verovelvollisten oikeuksien peittely, jopa perustuslaillisten oikeuksien sivuuttaminen, on viranomaistoiminnan arkipäivää. Menettelyä ei valvo kukaan ja niiden orgaanien joiden tulisi valvoa, suorittavat käytännön toimissaan viranomaisyhteistyön tiivistämistä.

Verotuksen käsittely etenee Hallinto-oikeuteen Pos.16.3.1 joka tekee kansliapäätöksen. Verotus hyväksyttiin verotusehdotuksen mukaisesti.

Pos.8 Suullisen käsittelyn määrääminen

Uudenmaan Läänin-oikeuden päätös ei lainkaan ottanut huomioon laatimaamme oikaisuvaatimusta. Koko puolustustiimimme oli saapunut pääteasemalle. Ryhdyimme etsimään asiantuntija-apua. OTT Olli Ryynänen otti tehtäväkseen valituksen laatimisen KHO:n: Pos.19.1 Joka asian tutkittuaan, palautti käsittelyn Uudenmaan Lääninoikeuteen - suulliseen käsittelyyn: Pos.21.1

Pos.9 Hallinto-oikeus ei käsittele kausaalisuutta

Hallinto-oikeus ei puutu kausaalisuuteen. Lääninoikeus kirjoittaa käsittelykutsuun mitä käsittelyssä on tarkoitus selvittää: Pos.21.1 "Käsittelyssä pyritään saamaan selvitystä Oy Ntc International Ltd:n ja Citylink Oy:n välisestä liikesuhteesta." Kausaalisuus ja matemaattisuus ovat verotusmenettelyssä se hirviö johon hallintomenettelyssä sillä ole halua tarttua. Matemaattisuuteen puuttuminen johtaisi asiassa aineellisen aineiston perehtymiseen ja hallinto-oikeus tietää, että siihen joutuessaan ei hyväksi havaitut päätösten perusteluformaatit enää riitä. Tämä menettely etenee juupas, eipäs formaatissa kuten kantajat ja hallinto-oikeus ovat asian etenemisen suunnitelleet. Verotusehdotus oli tehty verotarkastuskertomukseen talvella 1995 ja jälkiverotus on suoritettu sen perusteella. Hallinto-oikeudessa verotarkastajat todistivat laatimansa kertomuksena oikeaksi. Kuinka verotarkastajat voisivat olla irrallaan laatimastaan kertomuksesta? Sosiaalisen todellisuuden ei voi katsoa olevan irrallaan havaitsijasta ja hänen tuntemuksistaan. Todistus joka edellisen lisäksi perustuu eduntavoitteluun, tässä merkityksessä tulisi asettaa oikeaan viitekehykseen sekä kyseenalaistaa, kuinka verotarkastajat voivat toimia sivuvaikutteista vapaana todistajina..

Muut todistajat eivät yhtyneet verottajan mielikuviin, mm. Lvv/Alv tarkastaja Matti Paananen todisti, että ei ollut havainnut ohimyyntiä ja piti Vesa Kuusistoa yrittäjänä ei bulvaanina. CityPlus Oy:n kirjanpitäjä Vesa Haapalehto ei havainnut aineistossa merkkejä ohimyynnistä tai bulvaanisuhteesta. NTC:n tilintarkastaja HTM Jukka Sopen-Luoma ei havainnut merkkejä bulvaanisuhteesta. Näyttöä ei ollut - ei ollut harkintaakaan. Aineiston matemaattiseen kausaalisuuteen ei tutustuta lainkaan. Verotus jää sellaisenaan voimaan - kuten edellisen Pos.29.9.3 yhteenvedossa olen osoittanut. Maksettavaksi määrättyjä jälkiveroja on yhteensä noin 6.000.000:- mk eli 1 miljoona euroa. Tämän lisäksi veroja määrättiin Citylink oy:n maksettavaksi huolimatta siitä, että menettely johti huomattavan liikevaihtoverosaatavan syntymiseen (todistaja H. Kuortti).

Pos.10 Hallinto-oikeuden jäsen oli esteellinen

Lääninoikeuden suorittaman käsittelyn jälkeen, saamme lääninoikeuden kokoonpanosta selville varsin ikäviä uutisia. Hallinto-oikeuden kokoonpanossa työskenteli mm. esittelijänä/ pöytäkirjanpitäjä Marja Hokkanen joka oli ennen käsittelyä tehnyt sopimuksen siirtymisestä verohallituksen palvelukseen: Pos21.10 Tapaus kertoo Hallinto-oikeusistuimen jäsenten Pos.16.1.a. suhtautumisesta oikeudenmukaiseen oikeusistuimen rakenteisiin. Menettely antaa selvän viestin hallinto-oikeuden tuomareiden eettisestä ja moraalisesta suhteesta ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja sen perimmäiseen olemukseen. Hallinto-oikeuden tuomareiden suhtautuminen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin järjestämiseen kuvaa yleisellä tasolla koko hallintomenettelyä. Se ei poikkea viranomaistoiminnasta vaan osa ongelmaa jota hallintomenettely laajuudessaan pitää sisällään. Kansalaisten perusoikeuksilla ei ole mitään arvoa hallintomenettelyssä. Kansalaiset ovat ongelmineen rasite menettelylle, vaiva - joka pyyhitään pois helpoilla/ tunnetuksi tulleilla päätösformaateilla. Oikeusvaltio vai tuomarivaltio asiasta mm. Pos17.28

Pos.11 Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen sekä Oikeusasiamies Jaakko Jonkka ja menettely Tapauksessa Marja Hokkanen

Suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävät ja toimivalta ovat pääosin samat. Molemmat valvovat viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta. Kantelun voi periaatteessa tehdä joko oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle. Heidän tehtävien jaossaan on kuitenkin pieniä eroja, mikä vaikuttaa siihen kumpi kantelun lopulta tutkii. 

Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä
(14.3.2002/197)

1 §
Eduskunnan oikeusasiamiehen valvottavat: Valvottavilla tarkoitetaan tässä laissa perustuslain 109 §:n 1 momentin mukaisesti tuomioistui­mia ja muita viranomaisia sekä virkamiehiä, julkisyhteisön työntekijöitä ja muitakin julkista tehtävää hoitavia. Oikeusasiamies valvoo myös valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenten sekä tasavallan presidentin päätösten ja toimenpiteiden laillisuutta sen mukaan kuin perustuslain 112 ja 113 §:ssä säädetään. Mitä jäljempänä säädetään valvottavista, koskee soveltuvin osin myös valtioneuvostoa, valtioneuvoston jäseniä ja tasavallan presidenttiä.

Valitin varmuuden vuoksi kummallekin oikeusviranomaiselle. Halusin välttää asiassani mahdollisen muotoseikkakikkailun. Valitukseni Pos.21.10 osoitan oikeuskanslerille. Saan vastauksen Pos.21.12 jossa kysymykseni toistetaan kirjeen sisällössä, mutta kysymykseeni, koskien esittelijän/ pöytäkirjanpitäjän esteellisyyttä, ei vastata: kirjeen allekirjoittaa apulaisoikeuskansleri Jukka Pasanen. Kirjoitan myöhemmin uuden kirjeen oikeusasiamiehen toimistoon Pos.21.14 Saan vastauksen Pos.21.16 jossa ei mainita sanaakaan varsinaisesta oikeusvaatimuksestani - koskien Marja Hokkasen esteellisyyttä.

Hiljaisuus on myötäelämisen merkki, se myös kuvaa viranomaistoiminnan läpeensä kelvotonta menettelyä. Siihen osallistuu koko hallintomenettely, kaikissa orgaaneissa toimivat viranhaltijat. Heidän motiivinsa ja päätöksensä ovat syntyneet kuten akateemikko – filosofi Karl Marx on todennut: kaiken päätöksen perustana on talous. Lahjomattomuus, viisaus ja etiikan hyveet ovat välttämätön piirre korkeassa virassa. Noin 400 vuotta eKr. viisaan filosofi Platonin oppilas Aristoteles lausuu, "että eettisesti korkeatasoiseksi ihmiseksi ei kykene pelkillä tiedoilla, on myös järjestelmällisesti harjoitettava hyvettä".

Pos.12 Hyvää harkintaa, ja kielen huonoa ymmärtämistä.

Verottajan 11.03.1996 ilmoittama rikosilmoitus johti esitutkintaan ja sen Pos 25.1.1 perusteella alkaa rikosprosessin käsittely kesällä Pos.25.2.3 Käräjätuomari Esko Nikkarinen osoittaa paneutuneensa asiaan. Käsittely on objektiiviperiaatteen mukaista ja diskussi monipuolista, ennakkopäätöstä asiassa ei ole tehty. Käsittelyn aikana Esko Nikkarinen ja puolustuksen asianajaja Pekka Harju moittivat muutamaan otteeseen asianvalvoja Pekka Kemppaista sekä Teoston Elina Mäntylää todistajien lausumien manipuloinnista sekä virheellisistä viittauksista. Käräjätuomari Esko Nikkarinen asiantuntemus aineiston sisällöstä sekä yritystoimintaan liittyvistä kehyksistä on varsin kattavaa ja tietämys tulee prosessissa esille.

Prosessissa näkyy, että lautamiehenä toiminut Pauli Leppä-Aho varsin mielellään puuttuu asian käsittelyyn - tavalla joka häiritsee asian käsittelyä. Lautamies Pauli Leppä-Aholla on vaikeuksia kyetä seuraamaan asian käsittelyä. Olen havaitsevinani hänellä olevan ongelmia kielen ymmärtämisessä. Pauli Leppä-Aho on kuin laudalla päähän lyöty kun kirjanpitoon hyvin tutustuneen todistajan todistuksessa lausutaan, että ohimyyntiä ei ole havaittu: Pos.29.7.2.4.

Käsittelyyn on osallistunut eri vaiheissa useita korkea-arvoisia sekä ansioituneita asiantuntijoita. Verotuksen asiantuntija Professori E. Anderson on laatimassaan lausunnossaan varsin voimakkain sanakääntein moittinut verotarkastuskertomuksen sisältöä, sekä kuulemiseen liittyvää kelvotonta menettelyä. Kirjanpidon tarkastuksen professuurin tehtävää kauppakorkeassa hoitanut Dosentti KTT, Veijo Riistama tarkasti CityLink Oy:n kirjanpidon aineiston ja sen kausaalisuuden. Hän lausui käräjäoikeudessa, että hänen parhaan näkemyksensä mukaan yrityksessä ei ole tapahtunut ohimyyntiä. Valituksen KHO:n laati OTT nykyisin Professori Olli Ryynänen, hän puuttui perusteellisesti Kuortin esittämiin Teorioihin todeten, että kyseessä on Suomen lakeihin vieraat viittaukset joita lakimme eivät tunne.

Käräjäoikeus tekee päätöksensä. Päätös perustui äänestyspäätökseen, kolme lautamiestä äänestää nurin oikeuden puheenjohtajan käräjätuomari Esko Nikkarisen ja lautamies Leo Happosen syytteet hylkäävään päätöksen. Pos.25.5.A. Käräjätuomari Esko Nikkarinen laatii asiasta ä änestyspöytäkirjan,. johon perustelee kantansa: Pos.25.5.1 Näytön arvioimisessa harrastettiin soveltavin osin viitteellisyyttä jota kehystettiin itse tuomiosta käsin. Lisäksi toteutettiin lautamiesten ambitioita tekijänoikeuksiin. Päätös kuvastaa myös ongelmia kielen ymmärtämisessä.

Pos. 13 Helsingin hovioikeus. Diskurssin rajoituksia, ja ennalta päätetyn prosessituloksen ilmapiiri.

 

tulossa...

Pos.11

 

jatkuu lähipäivinä

 

123 • 4 • 5 << Previous Next >>